Logo Judoschool Alen
JudoTeam - Alen vzw - EKEREN-Mariaburg, Schriek 358
- EKEREN, Sporthal 't Venneke, den Geer 21
Judoteam-Alen Logo

Huishoudelijk reglement.

Artikel 1.Rechten en plichten van leden.

 1. De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon (trainer/coach). Zij hebben ten alle tijden het recht op een anoniem gesprek met deze vertrouwenspersoon en in het bijzonder als er grensoverschrijdend gedrag (agressie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie...) voordoet.
 2. Zij hebben de plicht de vereniging in kennis te stellen van een adreswijziging. Dit kan mondeling op training, via sms of via e-mail.
 3. Alle leden hebben de plicht tot tijdige betaling van lidgelden, vergunningen Judo Vlaanderen en verzekering.
 4. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door Judo Vlaanderen.

  GEDRAGSCODE (Dojo-reglement)

  1. De judoka dient stipt op de aangegeven trainingstijd in de dojo (trainingsruimte) te verschijnen, ook op locaties waar er samen judomatten dienen worden gelegd!!! Indien de les reeds gestart is zullen laatkomers zich eerst melden bij de sensei (= leraar) met een rechtstaande groet, de sensei beslist dan of er al dan niet een sanctie volgt.
  2. De judoka mag de dojo nooit voor de officiële sluiting van de training verlaten, behoudens dringende reden en mits vragen van toelating aan de sensei.
  3. De sportkledij van de vereniging bestaan uit:
   1. Een GI of judopak van witte kleur. Judopakken worden op de vereniging aan voordelige clubprijzen aangeboden.
   2. Zori’s (Japanse pantoffels) of ander sportschoeisel zoals slippers om de dojo te betreden. Deze worden door de judoka’s netjes langs de rand van de tatami (judomat) geplaatst.
   3. T-shirt met ronde hals (liefst van witte kleur) op training voor meisjes/dames wordt gedragen onder het judopak. Voor heren is dit enkel toegelaten door de lesgevers en eventueel ook voor heren die voor hun wedstrijden dienen af te trainen om alzo op termijn hun gewicht willen bereiken (een sweater is in dit geval ook toegelaten voor dames + heren).
  4. Op de training moet de judoka correct en netjes gekleed zijn, een proper wit- of eventueel blauw judopak dragen. Blauwe judopakken zijn toegelaten vanaf Cadetten U15 en trouwens ook verplicht vanaf U15 die voor het Belgisch kampioenschap geselecteerd zijn.
  5. Het judopak wordt aangedaan- en uitgedaan in de daarvoor voorziene kleedruimten.
  6. De judoka hanteert algemene hygiënische regels, hij/zij verzorgd zichzelf en zijn/haar judopak.
  7. Tot de lichaamsverzorging behoren vooral korte vinger-en teennagels, propere handen en voeten, lange haren worden bijeengebonden met elastieken (verboden met PVC en/of ijzer!!!).
  8. Juwelen, horloges en andere sieraden zijn tijdens training niet toegelaten. Beginners die deelnemen aan een initiatie-les dragen een lange trainingsbroek met sweater.
  9. Elk judoka dient mee te helpen matten leggen voor de training en terug op te bergen na de training (zaal Schriek en De Zoest).
  10. De judoka moet vrijwillig en uit zichzelf meehelpen om de dojo EN kleedkamers rein te houden.
  11. De training moet zo rustig mogelijk verlopen, conversaties over zaken die niets met judotraining te maken hebben kunnen beter voor of na de training bewaard worden.
  12. Indien de sensei (leraar) een technische uitleg geeft (demonstreert), dient de judoka een goede houding aan te nemen en te zwijgen. De uitleg van de leraar mag niet verstoord worden door enig lawaai en/of praten. De meest gebruikte houding is de kleermakerszit. Op de tatami liggen of tegen een muur aanleunen hoort hier niet op zijn plaats.
  13. Een judoka is steeds verplicht om om diegene te oefenen die hem/haar daartoe uitnodigt. De uitnodiging gebeurt door een judogroet.
  14. Niemand wordt uitgesloten op basis van eventuele handicap, religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en/of culturele afkomst.
  15. Beleefdheid, onderlinge hulp, eerbied en respect voor elkaar zijn vanzelfsprekend.
  16. Rekening houdend met de PANATHLONVERKLARING (door de vereniging ondertekend) over ethiek in de jeugdsport, wordt het volgende van judoka NIET getolereerd, hiertegen wordt eveneens zeer streng opgetreden en kan bij herhaling van de feiten van sancties tot zelfs verbanning uit de club leiden:
   1. heren dienen zich in de voorziene herenkleedkamer om te kleden en de dames idem dito.
   2. het gebruik van alcohol, rookartikelen en drugs in de kleedkamers, dojo én de directe nabijheid van de dojo.
   3. verbale, non-verbale en/of fysieke agressie.
   4. pestgedrag
   5. seksuele intimidatie
   6. algemeen onsportief- en onethisch gedrag.
  17. Een judoka zal tijdens de training niet eten of snoepen. Bij uitzondering én na toelating van de sensei kan een judoka bij o.a. flauwte snel iets van suikers benuttigen , doch zonder dat dit een gewoonte wordt.
  18. De instructies van de sensei moeten door de judoka’s strikt worden opgevolgd. Drinken wordt in beperkte mate toegestaan enkel indien de sensei toelating geeft om op bepaalde tijdstippen IN GROEP even de dorst te lessen.
  19. Bij het niet-naleven van de dojo-regels kan de sensei de gepaste (straf)maatregelen nemen tegenoverstaand de judoka en andere aanwezigen in de dojo. Bij ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zal de sensei samen met het Bestuur de eventuele sancties bespreken en de nodige maatregelen nemen.
  Deze gedragscode (dojo-reglement) maakt integraal deel uit van het huishoudelijk reglement maar wordt ook afzonderlijk aan de leden kenbaar gemaakt.

Artikel 2.Uitsluiting.

Volgende inbreuken worden niet getolereerd en met uitsluiting bestraft:

 1. Opzettelijk kweten (opzettelijke slagen en verwondingen) van de partner of andere personen op of naast de tatami.
 2. Opzettelijk beschadigen of vernielen van materiaal of eigendom van derden.
 3. Ontvreemding (diefstal) van materiaal of eigendom van derden.
 4. Zedenfeiten.
 5. Discriminatie.
 6. Onder invloed en/of in bezit zijn van alcohol, drugs en/of andere verdovende middelen.
 7. Weigeren te betalen van lidgelden, verzekering of andere gevraagde onkosten.

Artikel 3.Aansprakelijkheid van de leden.

 1. De vereniging kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht door de leden aan derden (inbegrepen de door de vereniging gehuurde eigendommen van de stad Antwerpen en anderen).
 2. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen en/of gehuurd onroerend goed van de vereniging en/of derden aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door betrokkenen wordt aangetoond.

Artikel 4.Aanspraken op het maatschappelijk bezit.

 1. Een lid, ontslagnemend, gekwetst, uitgesloten of overleden lid en de rechthebbenden kunnen nooit de teruggave van de reeds betaalde bijdragen, aanbrengsten of andere prestaties terugvorderen.
 2. In geen geval kan een ontslagnemend of uitgesloten lid, financiële mededelingen of afschriften van de vereniging of het opmaken van een inventaris eisen.

Artikel 5. Examens.

 1. Elk lid heeft recht op deelname aan de examens, indien de bepaalde termijn en aantal trainingen verstreken zijn na overleg met de betrokken trainer(s).
 2. De trainer(s) zullen goed toezien op de inzet, de volharding en het enthousiasme van de leerlingen/leden tijdens de trainingen in het jaar!
  Deze factoren zullen mede een grote rol spelen wat betreft het slagen van een examen.
 3. Examenprogramma 's van witte tot zwarte gordel kunnen bekomen worden bij de club.
  De leerstof van wit tot en met bruine gordel, kan men vinden op onze site.
 4. Bij het slagen van de examens wordt een bijhorende gordel overhandigd door de club.
 5. Vanaf het examen voor zwarte gordel-1ste dan, dient een judoka zijn examen te doen voor een officiële examencommissie van Judo Vlaanderen te Burst.
  Vooreerst is het dan noodzakelijk dat men een reeks van punten behaald.
  Deze punten, Wazari 's of Ippon's kan men behalen op wedstrijden maar ook op speciaal daarvoor ingerichte SHIAI evenementen te Zele.
  Tegelijkertijd kan men ook studeren voor zijn technieken en voor zijn vereiste kata 's.
  Buiten de club, kan men hiervoor gespecialiseerde trainingen over gans Vlaanderen volgen.
  Wat betreft de exacte reglementering + data kan u zich wenden tot de website van Judo Vlaanderen te Burst: www.judovlaanderen.be/.

Artikel 6. Verzekering / Vergunning en Lidgeld.

 1. LIDGELD :
  Het lidgeld voor een kalenderjaar wordt, afhankelijk van de leeftijdsgroep aan de ouders en/of judoka's medegedeeld.
  Indien men na de 2 gratis lessen beslist om met judo te starten dient onmiddellijk het nodige lidgeld én de vergunning met verzekering te worden betaald aan de clubverantoordelijke.
  Het lidgeld omvat het gebruik van de locatie, het gebruik van de judomatten, de douchen en eventuele materialen die essentieel zijn voor aanvullende conditietraining zoals rekkers, gewichten .
  Ook de eventuele aanvullende bostrainingen zijn in het lidgeld inbegrepen.
 2. Het lidgeld kan jaarlijks aangepast worden door de Raad van het Bestuur en per 1 januari in voege worden gebracht.
  Dit is eveneens het geval met de vergunning en verzekering door Judo Vlaanderen te Burst.

 3. VERZEKERING + VERGUNNING :
  De clubverantwoordelijke zal vanaf de eerste les samen met het meerderjarig lid of de ouder/voogd van het minderjarig lid een specifiek formulier 'vergunningsaanvraag' van Judo Vlaanderen invullen en ondertekenen.
  Het formulier samen met het bedrag voor vergunning én verzekering zal vervolgens door de club aan Judo Vlaanderen worden doorgestuurd.
  De dienst van Judo Vlaanderen te Burst verwerkt dit en een 10-tal dagen later ontvangt de club een vergunningskaart van het betrokken lid.
  Met deze vergunning is men aangesloten bij Judo Vlaanderen, IJF, KBJB en het BOIC.
 4. In deze vergunning is buiten de verzekering automatisch een trimestriëel judomagazine (JudoContact) inbegrepen. Er wordt 1 JudoContact per gezin afgeleverd.
  De verzekering wordt door Judo Vlaanderen rechtstreeks met de groep 'ETHIAS' afgesloten.
  De club is in het bezit van de nodige 'Ethias lichamelijke ongevallen' aangifte-formulieren.
 5. Een lid moet steeds in het bezit zijn van zijn vergunning/verzekering en deze op vraag kunnen voorleggen.
  Indien een lid zijn vergunning is vervallen en niet is vernieuwd mag een judoka onder geen enkel voorbehoud de judomat voor training betreden en al zeker niet aan wedstrijden deelnemen.
 6. Bij een ernstig sportongeval tijdens een training zal de clubverantwoordelijke onmiddellijk het nodige doen om een aangifteformulier in te vullen op basis van de vergunning/verzekeringskaart en meegeven met ambulance, dokter, lid/ouders of een ander afgevaardigde.
 7. Deze vergunning/verzekering is ook van zeer groot belang op wedstrijddagen.
  Bij het niet kunnen voorleggen van zijn vergunning/verzekering en paspoort op wedstrijddagen wordt een judoka door een organisatie geweigerd om mee te kampen.

Artikel 7.Slotbepalingen.

 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
 2. Bij het betalen van de lidgelden, vergunning en verzekering en/of het ondertekenen van het aansluitingsformulier verklaart het lid zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. Bovendien wordt er stilzwijgend de toestemming geven om foto’s (sfeerbeelden van trainingen, stages en wedstrijden) en/of film-opnames te maken en te publiceren die betrekking hebben op de activiteiten van de vereniging.
 3. Bij aansluiting en betaling van het lidgeld, vergunning en verzekering erkent elk bestaand en nieuw lid een kopij van het reglement te hebben ontvangen.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de vereniging de dato 04/01/2015.
Namens de Raad van Bestuur van de vereniging: De voorzitter Roger Alen.

>>Aanmelden<<